DutchSwimSchoolAssist_Bl

Modelovereenkomst Nederlandse Belastingdienst

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG

Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 | 29 – 02 – 2016

 

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Partijen:

 1. ……….., gevestigd te …………… , rechtsgeldig vertegenwoordigd door …….. , hierna te noemen: “Opdrachtgever”;

en

 1. Dutch Swim School Assist, gevestigd te Capelle aan den IJssel, 2908 AE aan de Dubbelspoor 2, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Richard van den Berg, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;

 

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

 

Overwegende dat:

 1. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van zwemonderwijs;
 2. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan een docent die leerlingen leert zwemmen;
 3. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
 4. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
 5. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
 6. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
 7. Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst;
 8. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

 

Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1 De opdracht

1.1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten; Het zelfstandig geven van zwemles aan individuen en groepen. Het afnemen van examens.

 

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

2.1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

2.2. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

2.3. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle middelen en informatie, die standaard aanwezig zijn bij de opdrachtgever en benodigd zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

2.4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

2.5 De door Opdrachtgever gegeven en door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht dient te worden uitgevoerd met inachtneming van de volgende opgelegde beroepsspecifieke verplichtingen:

- Rondom gedrag: oplevering VOG, voorkoming seksuele intimidatie, veiligheid;

- Vakbekwaamheid: gediplomeerd zwemonderwijzer, zwemmend redden en EHBO.

 

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

3.1. De opdracht vangt aan op ……. en wordt aangegaan tot ……… / voor de duur van het project …...

3.2. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

Artikel 4 Nakoming en vervanging

4.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.2 Voor deze overeenkomst van opdracht gelden de volgende objectieve kwalificaties1 voor weigering vervanger:

- beschikken over beroepsspecifieke certificaten en diploma’s;

- beschikken over verklaring omtrent gedrag.

 

Artikel 5 Opzegging overeenkomst

5.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen deze overeenkomst te allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 5 dagen.

5.2 Deze overeenkomst eindigt voorts in de volgende gevallen:

- voltooiing van de opdracht;

- overlijden van Opdrachtnemer;

- wederzijds goedvinden;

- faillietverklaring, dan wel surseance van betaling van de Opdrachtgever; ontbinding op grond van de wet.

 

Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling

6.1 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € ……. exclusief btw per uur met een minimum van 2 aaneengesloten uren / € …… exclusief btw voor het gehele project van ….. . In de vergoeding zijn niet begrepen eventuele verblijfkosten, eventuele parkeerkosten, eventuele materiaalkosten, eventuele overige onkosten, reiskosten € 0,19 per verreden kilometer en reistijd boven de .... minuten per enkele reis a € .... per uur exclusief btw.

6.2 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

6.3 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

6.4 Jaarlijks vindt er op 1 januari een prijsstijging plaats variërend tussen de 2 en 5%. Hierover wordt Opdrachtgever vroegtijdig geïnformeerd.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid/ schade

7.1 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor schade ontstaan uit het directe handelen van zichzelf. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende nakomen van instructies of aanwijzingen en de daaruit ontstane schade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van opdrachtgever en overige partijen zoals de eigenaar van een (zwem)accommodatie, evenals het niet kunnen uitvoeren van de opdracht wegens gebreken aan de (zwem)accommodatie.

7.2 Opdrachtnemer is gehouden alle van opdrachtgever afkomstige gevoelige informatie, bestaande uit bedrijfsmatige of personele gegevens, waarvan opdrachtnemer weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst.

 

Artikel 8 Verzekeringen

8.1 De aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer is ondergebracht bij Interpolis, polisnummer ######.

 

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze

9.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

 

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

In tweevoud,

Te Capelle aan den IJssel, op ……….:              Te ………. , op …………..……….. (datum):

 

 

 

Richard van den Berg                                       …………………………

 

Beoordeling Algemene Modelovereenkomst / geen werkgeversgezag

De Belastingdienst heeft, in samenwerking met VNO-MKB / MKB-Nederland, bijgaande modelovereenkomst opgesteld. U kunt deze als modelovereenkomst gebruiken in situaties waarin werkgeversgezag ontbreekt. Deze modelovereenkomst is heel algemeen geformuleerd met uitzondering van het ontbreken van de mogelijkheid van de opdrachtgever om leiding te geven en toezicht te houden op de werkzaamheden van de opdrachtnemer. Vanwege het ontbreken van dit werkgeversgezag, oordeelt de Belastingdienst over werken volgens deze modelovereenkomst dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst / echte dienstbetrekking.

Bij werken volgens de bijgevoegde modelovereenkomst is dus geen sprake van een echte dienstbetrekking. De zgn. ‘thuiswerkersregeling’ en ‘gelijkgesteldenregeling’ (fictieve dienstbetrekkingen)[1]1 willen partijen buiten toepassing laten. Met uitzondering van de onder de toelichting genoemde situaties is een opdrachtgever bij werken volgens deze modelovereenkomst niet verplicht loonheffingen af te dragen of te voldoen, onder het voorbehoud dat de ‘thuiswerkersregeling’ en de ‘gelijkgesteldenregeling’ in 2016 bij de toepassing van de overeenkomst kunnen worden uitgesloten.

 

Toelichting

Dienstbetrekking

De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd als sprake is van een (echte of fictieve) dienstbetrekking. Een echte dienstbetrekking is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst (art.7:610 BW). Een arbeidsovereenkomst is aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:

 1. de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;
 2. de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid;
 3. de werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’.

Als één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Mogelijk is dan nog wel sprake van een fictieve dienstbetrekking.

Deze algemene nog niet concreet ingevulde modelovereenkomst is zodanig verwoord, dat het derde element (werkgeversgezag) ontbreekt. Zie hiervoor artikel 2 van de overeenkomst. De opdrachtgever mag alleen aanwijzingen en instructies geven die passen binnen het kader van de opdracht. De overige elementen van deze overeenkomst zijn zodanig opgesteld, dat die niet alsnog leiden tot een arbeidsovereenkomst. Het cruciale van deze modelovereenkomst zit dus in het ontbreken van werkgeversgezag. Werken volgens de bijgevoegde modelovereenkomst leidt daarom niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Op basis van de op dit moment geldende regelgeving kunnen de fictieve dienstbetrekkingen van thuiswerkers en gelijkgestelden, niet worden uitgesloten.

Na een beoogde wijziging van de regelgeving per 1 januari 2016, bestaat naar verwachting de mogelijkheid dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunnen bepalen, dat de fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden niet op een arbeidsrelatie van toepassing zijn. Een concept van de wettelijke bepaling waarin dit zal worden geregeld is aan de Eerste Kamer toegezonden[2].

 

Op grond van de op dit moment geldende regelgeving maak ik daarom een voorbehoud voor de situaties waarin de bedoelde regelingen voor thuiswerkers of gelijkgestelden van toepassing zijn en zolang de regelgeving nog niet is gewijzigd. Eventueel moet de opdrachtgever in die situatie, dus wel loonheffingen afdragen of voldoen. Meer informatie over de genoemde regelingen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst en in het Handboek loonheffingen 2015.

 

Voor andere dan de hierboven genoemde twee fictieve dienstbetrekkingen verandert niets. Dit heeft tot gevolg dat wel sprake kan zijn van een fictieve dienstbetrekking ingeval van:

- Aanneming van werk

- Tussenpersonen, agenten

- Stagiaires

- Meewerkende kinderen

- Commissarissen

- Bestuurders van lichamen

- Sekswerkers

- Topsporters

- Tussenkomst van degene tot wie de arbeidsverhouding bestaat

- (Partners van) houders van een aanmerkelijk belang, die arbeid verrichten voor het desbetreffende lichaam

- Artiesten en beroepssporters die werken op basis van een overeenkomst van korte duur[3]

- Bemanning van vissersvaartuigen (deelvissers)

 

Voor deze gevallen kan de opdrachtgever aan deze modelovereenkomst niet de zekerheid ontlenen dat hij geen loonheffingen is verschuldigd.

 

Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering

De zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen of te voldoen geldt alleen als partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in deze modelovereenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

 

Geen oordeel over ondernemerschap

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van deze modelovereenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Op basis van het standpunt voor de loonheffingen kan de Belastingdienst geen oordeel geven over de gevolgen voor de omzetbelasting.

 

Gebruik kenmerknummer modelovereenkomst

Deze modelovereenkomst is bij de Belastingdienst op 29-02-2016 geregistreerd onder nummer 9015550000-06-2.

 

 

Verwijzing naar de modelovereenkomst

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst, moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:

Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst.

Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen partijen aan de door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Wijzigingen in de tekst van deze door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomst, kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen.

 

Geldigheidsduur beoordeling

De Belastingdienst heeft deze algemene modelovereenkomst in samenwerking met VNO-NCW / MKB Nederland opgesteld. Tussentijdse evaluatie van het gebruik van de overeenkomst kan aanleiding vormen om de modelovereenkomst aan te passen.

Het oordeel over deze modelovereenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van opstelling, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie en de hiervoor genoemde evaluatie kunnen aanleiding zijn het oordeel over deze modelovereenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen.

 

Geen aansprakelijkheid voor schade

De Belastingdienst heeft in samenwerking met VNO-NCW / Nederland deze modelovereenkomst uitsluitend opgesteld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst en VNO-NCW / MKB Nederland zijn niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van het model.

[1] Artikel 2b en 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).

[2] Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 036, C, bijlage.

[3] Net als voor de thuiswerkers en gelijkgestelden kan ook voor artiesten volgens het concept van de wettelijke bepaling gekozen worden voor het buiten toepassing laten van de artiestenregeling.