DutchSwimSchoolAssist_Bl

Leveringsvoorwaarden Dutch Swim School Assist

Leveringsvoorwaarden diensten van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST

Versie 17-04-2017, hiermee komen vorige versies te vervallen.

VAN: DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST gevestigd en kantoorhoudende te 2908 AE te Capelle aan den IJssel aan de Dubbelspoor 2

KvK 24469992 te Rotterdam, BTW NL1344.13.234.B01, Bank NL62RABO0123502055
hierna te noemen: DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST

Artikel 1. Definities 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(Bedrijfsnaam en contactgegevens van de opdrachtgever), verder aangegeven als ‘opdrachtgever’; de wederpartij van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST en een opdrachtgever waarop DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 
1. DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST zijn verstrekt, heeft DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt. DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST is aan opdrachtgever verplicht constateringen van onjuiste en/of onvolledige gegevens direct te melden.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn 
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. 3. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 7. Geheimhouding 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging 
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

2.Het intrekken en/of wijzigen van een werving en selectie opdracht is in artikel 25 opgenomen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst 
1. De vorderingen van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de overeenkomst aan DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST ter kennis gekomen omstandigheden geven DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST schadevergoeding te vorderen.

3. Voor ontbinding van een werving en selectie opdracht gelden de artikelen 'Aanvulling op de Algemene Voorwaarden van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST met betrekking tot Werving en Selectie'.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST.
2. Indien een klacht gegrond is, zal DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk en onderbouwd kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium 
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST mag prijsstijgingen doorberekenen, indien DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. Jaarlijkse prijsindexatie vindt plaats op 1 januari.

Artikel 13. Betaling 
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd van 8,05% per maand (wettelijk rente per 01-01-2015). De hoogte van de actuele wettelijke rente is na lezen op www.wettelijkerente.nl.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten 
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15. Aansprakelijkheid 
Indien DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST of haar ondergeschikten.
5. DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 tot en met 27: Aanvulling op de Algemene Voorwaarden van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST met betrekking tot werving en selectie

Artikel 17. Toepasselijkheid

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST (hierna te noemen DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST) voor de opdrachtgever.

Artikel 18. Opdracht

1.Een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht om een arbeidskracht te werven en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever en DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST stellen per opdracht een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op.

2.Werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door de verstrijken van de tussen partij overeengekomen maximale duur van de opdracht.

Artikel 19. Benodigde gegevens en verplichting DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST

1.De opdrachtgever verstrekt aan DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie.

2.DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST spant zich in om binnen 5 weken (tenzij in de opdrachtbevestiging een andere termijn is afgesproken) nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens minimaal drie arbeidskrachten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 20. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1.DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

2.Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

3.In verband met de wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekt DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST gegevens van kandidaten niet aan derden en worden gegevens van kandidaten vier weken na het verstrijken van de opdracht gewist uit de (digitale) bestanden van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST.

4.Met nadrukkelijke mondelinge of schriftelijk toestemming van kandidaat kan uitzondering op lid 3 worden gemaakt.

Artikel 21. Non-discriminatie

1.Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST , ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische af komst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 22. Keuze arbeidskracht

1.De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.

2.DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST in strijd met het bepaalde in artikel 20. Eventuele aansprakelijkheid van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST is in dat geval beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding.

3.DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 23. Verhindering

1.DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang dan ook, die de Opdrachtgever lijdt wegens verhindering, ziekte of ongeval van de arbeidskrachten.

Artikel 24. Exclusiviteit

1.Werving en selectieopdrachten gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST de enige partij is die opdracht heeft om de werving en selectieopdracht te verrichten en/of om invulling te geven aan een functie of vacature. Mochten zich kandidaten aanmelden via de wederpartij of via derden, dan neemt DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST deze kandidaten mee in de procedure.

2.De wederpartij is gehouden DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST te informeren over dergelijke activiteiten.

3.De wederpartij is gehouden DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST te informeren over dergelijke kandidaten.

Artikel 25. Vergoeding

1.De opdrachtgever is aan DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST voor de werving en selectieopdracht een bemiddelingsvergoeding verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ vermelde nominale bedrag. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever een voorgestelde kandidaat selecteert.

2.De eventuele kosten voor werving zullen apart door DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de bemiddelingsvergoeding. De hoogte van de wervingskosten zal tevens vermeld staan in de ‘opdrachtbevestiging”.

3.De bemiddelingsvergoeding en wervingskosten zijn ter dekking van de in de ‘opdrachtbevestiging’ genoemde activiteiten en instrumenten van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST. Overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.

4.De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST er binnen de tussen partijen afgesproken termijn niet in is geslaagd een geschikte arbeidskracht te selecteren. De overeengekomen wervingskosten, de in lid 3 bedoelde aanvullende kosten zijn te allen tijde wel verschuldigd.

Artikel 26. Intrekken en/of wijzigen van een opdracht

1.Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat een arbeidskracht is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST gerechtigd de opdrachtgever het volledig afgesproken bedrag in rekening te brengen, alsmede de door DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST gemaakte wervingskosten en de in artikel 7 lid 3 bedoelde extra kosten.

2.Indien de opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een arbeidskracht is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag ter bedrage van Werving Pakket A in rekening te brengen, alsmede de door DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST gemaakte wervingskosten en de in artikel 24 lid 3 bedoelde extra kosten.

Artikel 27. Concurrentie en schadeloosstelling

1.Het is de opdrachtgever zonder toestemming van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

2.Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST verschuldigd ter grootte van de in artikel 24 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

Artikel 28. Toepasselijk recht 
1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

2.Op elke overeenkomst tussen DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

3.Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen, zullen in principe aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement van DUTCH SWIM SCHOOL ASSIST, tenzij de wet anders voorschrijft.

Dutch Swim School Assist

Telefoon 0031 610 600 222

E-mail office(at)DutchSwimSchoolAssist.nl

Dubbelspoor 2 | 2098 AE Capelle aan den IJssel | Nederland

Btw nr. NL1344.13.234.B01 | KvK 24469992 te Rotterdam

Bank NL58 KNAB 0258 6387 88 | BIC KNABNL2H