DutchSwimSchoolAssist_Bl

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch Swim School Assist, ENVOZ bv (hieronder alleen als Dutch Swim School Assist aangegeven) verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om persoonlijk met u te communiceren en voor wettelijke eisen die gesteld zijn aan  administratieve en financiële verwerking. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Dutch Swim School Assist. Gegevens die Dutch Swim School Assist van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Dutch Swim School Assist in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + plaatsnaam + land)
 • Telefoonnummer (mobiel en vast)
 • E-mailadres (werk en indien door u aan ons gegeven privé)
 • Bankgegevens
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel en plaats
 • BTW-nummer

Verwerkt Dutch Swim School Assist ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Dutch Swim School Assist verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid, uw strafrechtelijk verleden of uw Burgerservicenummer als dat vereist om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan alleen met uw toestemming en alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Dutch Swim School Assist, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en u te informeren over onze zakelijke relatie gerelateerde zaken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een workshop, opleiding of training en daarvoor contactgegevens direct uit de administratie worden opgehaald.

Doeleinden

Dutch Swim School Assist verwerkt uw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt; de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • De uitvoering of toepassing van wet en regelgeving

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Dutch Swim School Assist gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Dutch Swim School Assist zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring

Hoe lang we gegevens bewaren

Dutch Swim School Assist zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens alsmede  verzamelde bijzondere persoonsgegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Dutch Swim School Assist deelt alleen de door u aangeleverde gegevens met de ervoor aangegeven organisaties. Dit om te zorgen dat we u maximaal van dienst kunnen zijn als u gebruik wenst te maken van één van onze diensten. Dutch Swim School Assist verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij bovenstaande activiteiten en/of werkzaamheden of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt enkel, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel.

Gegevensverwerking wordt niet buiten Dutch Swim School Assist gedaan. Mocht dit in de toekomst worden gedaan, vraagt Dutch Swim School Assist op voorhand eerst uw toestemming voordat uw persoonsgegevens worden verstrekt.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Dutch Swim School Assist gebruikt geen functionele en analytische cookies.) .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit doet u door contact op te nemen met Dutch Swim School Assist met een gespecificeerd verzoek naar Office@DutchSwimSchoolAssist.nl. Verder is het zo dat uw persoonsgegevens alleen kunnen worden geraadpleegd door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Beveiliging

Dutch Swim School Assist hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Dutch Swim School Assist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Dutch Swim School Assist toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Dutch Swim School Assist gebruik maakt van de diensten van derden, zal Dutch Swim School Assist in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Office@DutchSwimSchoolAssist.nl.

OPT-OUT

Dutch Swim School Assist maakt hier geen gebruik van.

Wijzigingen privacy beleid

Dutch Swim School Assist behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Dutch Swim School Assist binnen twee weken na ontvangst schriftelijk reageren.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via het e-mailadres Office@DutchSwimSchoolAssist.nl.

Responsible Disclosure

Bij Dutch Swim School Assist vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven.
 • Uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar Office@DutchSwimSchoolAssist.nl.
 • Het probleem niet te misbruiken.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware of backdoor,
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem. Een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem.
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen
 • Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen
 • Het gebruik van denial-of-serviceaanvallen of social engineering

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22 mei 2018 en aangevuld op 19 november 2020.

Dutch Swim School Assist

Telefoon 0031 (0) 703 070 344

E-mail office(at)DutchSwimSchoolAssist.nl